Spring til indhold

Regler

På Aarhus Adventure Challenge køres efter DARUs standardregelsæt, som ses nedenfor.

Dansk Adventure Race Unions
standardregler for afvikling af Adventure
Race i Danmark

  1. Om regelsamlingen

Regelsamlingen er lavet af to årsager:

• For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den natur, vi skal færdes i -­­ også til næste år.

• For at sikre en sportslig fair afvikling af konkurrencerne.

I det enkelte løbs roadbook vil der være tilføjelser til dette regelsæt, ligesom der kan
forekomme lokale ændringer, som også vil være beskrevet i løbets roadbook. I øvrigt
appelleres der til deltagernes sunde fornuft og fairplay.

  1. Generelle regler

2.1 Holdsammensætning

Holddeltagerne skal minimum være 18 år. Det enkelte race kan dog dispensere herfor, hvilket vil
fremgå af løbets hjemmeside. I så fald skal deltagere under 18 år medbringe accept fra
forældre/værge.

Der findes 3 klasser
– Mixhold: Begge køn er repræsenteret.
– Herrehold: Alle på holdet er herrer.
– Kvindehold: Alle på holdet er kvinder.

Danmarksmesterskaberne på Challenge-distancen er kun for mix-rækken.


2.2 Afstandsreglen

Hele holdet skal være samlet ved alle poster, før de må fortsætte til næste post.

Alle på holdet skal havde været inden for en radius af 5 meter fra posten, før de må fortsætte til
næste post.

Der kan på enkelte strækninger eller poster være krav om, at alle på holdet skal havde rørt posten,
før de må fortsætte.

Holdet er først i mål, når hele holdet har passeret målstregen.

2.3 Klassement

Det gøres klart senest under sidste briefing før løbet, hvordan løbet afgøres. Resultatet kan afgøres
på en af følgende måder. Der køres efter scenarie E på Aarhus Adventure Challenge.

A. Længste ubrudte streg af CP, dernæst hurtigste tid.

B. Flest CP, dernæst hurtigste tid.

C. Flest TA, dernæst flest CPO, dernæst flest CP, dernæst hurtigste tid.

D. Flest CPO, dernæst flest CPV, dernæst hurtigste tid.

E. Længste ubrudte streg af CP, dernæst flest CP, dernæst flest CPV, dernæst hurtigste tid.

Begrebsafklaring
TA: Transition Area
CP: Check Point
CPO: Check Point Obligatorisk
CPV: Check Point Valgfri

Alle startende på holdet skal gennemføre, for at holdet kan registreres som gennemført.

Et hold kan gennemføre et løb uden for konkurrencen, så længe der er mindst 2 af de startende
holddeltagere tilbage.

Løbsledelsen skal hurtigst muligt orienteres, hvis et hold mister en holddeltager eller udgår. F.eks.
enten ved næste bemandede post eller ved telefonisk kontakt.

Det er holdets ansvar, at evt. klippekort er intakte og kan kontrolleres, samt at de er forsynet med
holdets navn og nummer.

Selvom en post placeres flere gange på en rute, må man under ingen omstændigheder klippe
posten i flere felter første gang man er ved posten. Det samme gælder, hvis man kommer tæt forbi
en post, man skal have senere.

Skulle det ske at en post er fjernet dvs. holdet ankommer til et checkpoint, hvor holdet er sikker på
at posten skal være placeret, kan holdet fortsætte og melde dette til næste bemandede post. Hvis
posten i et sådant tilfælde er blevet fjernet, vil holdet ikke få nogen straf. Hvis holdet har taget fejl
kan løbsofficialen give holdet lov til at vende tilbage til posten, finde den og genoptage løbet derfra
evt. med ordre om at gentage den efterfølgende rute frem til den bemandede post inklusiv gentage
kontrolmarkeringer.

2.4 Færdselsregler

Alle færdselsregler skal overholdes.

Den private ejendomsret skal respekteres – f.eks. må hegn, haver og marker (beplantede såvel som
ubeplantede) ikke forceres ved mindre andet angives tydeligt på kort eller i roadbook.

Eventuelle andre forbudte områder er markeret med skravering på kortene.

2.5 Obligatorisk udstyr

Obligatorisk udstyr skal altid medbringes og må ikke på noget tidspunkt efterlades, med mindre
andet er beskrevet i løbets roadbook.

Dog må etapespecifikt udstyr gerne efterlades, hvis man ikke risikere at mangle det senere. F.eks.
pagajer/padler kan efterlades i kajak/kano, refleksvest ved inliners osv.

Løbsofficials kan gennemføre check af obligatorisk udstyr undervejs.

2.6 Adfærd og FAIRPLAY

Adventure Race er en gentlemans sport. Det betyder blandt andet at man selv overholder de
gældende regler og roadbookens beskrivelser, ligesom man har tillid til at ens konkurrenter gør det
samme.

Det samme gælder naturligvis i forhold til anvisninger fra løbsofficials.

Hvis man møder et hold, der er nødstedt, hjælper man, hvis dette ønskes. Eventuelt tidsforbrug
herpå kan godskrives af løbsledelsen.

Bevidst undladelse af at hjælpe et nødstedt hold kan medfører straf.

2.6.1 Kort og GPS

Løbsarrangørerne udleverer enten før start eller undervejs i løbet det kortmateriale, som må
anvendes under løbet. Kortmateriale, der ikke er udleveret af arrangørerne, er ulovligt med
undtagelse af offentligt tilgængelige kort, der står ved f.eks. veje eller turistattraktioner.

Posterne skal tages i numerisk rækkefølge, ved mindre roadbooken klart beskriver, at der er tale
om freeorder for hele løbet eller en del af det. Freeorder betyder at holdet selv vælger rækkefølgen
af poster.

Er der ikke en lige (evt. knækket) linje mellem to poster, er der tvunget vejvalg på strækket, og
ruten på kortet skal følges. En knækket linje skyldes ofte, at der er en tvungen passage, ex en
overgang over skinner eller vej.

GPS enheder med baggrundskort er ikke lovlige at anvende under løbet. Dog er det tilladt at
medbringe GPS ure, som f. eks Garmin forerunner. Det er til enhver tid ulovligt at anvende
waypoints.

2.6.2 Hjælp undervejs

Holdet skal komme frem ved egen kraft, dvs. uden brug af motoriserede køretøjer eller hjælp
udefra.

Ved hjælp udefra, forstås hjælp der er konkurrenceforvridende.

Kort sagt kan man spørge sig selv om andre har samme mulighed for hjælp. Eksempelvis er
proviantering i butikker og lignende undervejs tilladt, da alle har denne mulighed.

2.6.3 Affald/miljøet

Der må ikke efterlades andet i naturen end fodspor!

Specifikke regler for naturreservater og områder under særlige beskyttelser og/eller fredninger
fremgår af løbets Roadbook. Dette kan f.eks. være områder, hvor stierne ikke må forlades.

Affald medbringes eller bortskaffes i skraldespande.

2.6.4 Antidoping

Al deltagelse sker under Antidoping Danmarks regler. Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig
diskvalifikation.

  1. Regler ved specifikke discipliner

3.1 Cykling

Der skal altid bæres godkendt cykelhjelm, ligesom der mellem solnedgang og solopgang skal
benyttes forlys og baglys.

Det er deltagerens eget ansvar at cyklen er i lovlig stand.

Der må cykles på stier og veje, og der må under ingen omstændigheder cykles i terrænet.
Det er ikke tilladt at benytte crosscykel.

3.2 Bike´n Run

Antallet af cykler er oplyst i løbets roadbook.

Der må kun være en deltager på en cykel ad gangen.

Der må cykles på stier og veje, og der må under ingen omstændigheder cykles i terrænet.

Der skal bæres cykelhjelm, når der cykles.

3.3 Inliners

Der skal altid bæres godkendt cykelhjelm ved kørsel på inliners, ligesom der mellem solnedgang og
solopgang skal benyttes hvidt forlys og rødt baglys, samt bæres refleksvest. Solnedgang oplyses af
dommer eller løbsledere, dvs. tidspunktet fra hvilket lygterne skal være tændte. Det røde baglys skal
være tydeligt bagudrettet og må ikke hænge løst fra rygsæk eller inliners.

Færdselsreglerne i forhold til inliners kan være forskellig fra løb til løb og vil derfor være præciseret i
løbets roadbook.

3.4 Kano/kajak

Alle skal bære rednings-­­/svømmevest under hele sejladsen. Der må ikke byttes pladser i
kanoen/kajakken, når denne er på vandet. Ønsker man at skifte plads skal dette gøres ved kontakt
med bredden.

Ved sejlads skal man kunne lave en makkerredning.
Ved sejlads skal man altid være inden for syns-­­ og samtale afstand af hinanden.

3.5 Svømning, klatring og andre aktiviteter

Reglerne er beskrevet i løbets roadbook og/eller modtages information ved aktiviteten.

  1. Regelhåndhævelse

4.1 Proteser

Protester skal afleveres skriftligt til løbsledelsen, gerne undervejs i løbet og senest 2 timer efter
målgang.

Alle protester skal være underskrevet af alle medlemmer på holdet.

Løbsledelsen kan opkræve et gebyr for indlevering af protester. Det fulde beløb returneres i
tilfælde af medhold i protesten.

Skulle der være protester omkring løbet, kan dette indberettes skriftligt for DARU’s Appeludvalg
senest 1 døgn efter målgang.
DARU: arforbund@gmail.com

4.2 Tidsstraf og diskvalifikation

Løbsofficials kan opholde sig på forskellige steder under løbet og kan både fra skjul og åbenlyse
placeringer overvåge at reglerne overholdes. Løbsofficials har ret til at idømme holdene
nedenstående straffe.

Sit down straf:
En Sit down straf er en tidsstraf, der aftjenes inden løbet er slut, dvs. enten med det samme eller
senere i løbet. Det er ikke tilladt at have sit udstyr inkl. kortmateriale inde for rækkevidde under
straffen, ligesom det ikke er tilladt at indtage mad og drikke i strafperioden. Man må gerne bruge
almindelig løbstid på at forberede sig, hvis man f.eks. ønsker at tage mere tøj på inden tidsstraffen
aftjenes.

Tidsstraf:
En tidsstraf der lægges oven i holdets gennemførelsestid.
Tidsbonus:
Såfremt et hold optræder med stort fairplay og f.eks. hjælper et nødstedt hold kan der gives en
tidsbonus, som fratrækkes holdets gennemførelsestid.

Såfremt et hold spørger et andet om de har en tidsstraf/-­­bonus, skal dette oplyses uden
tøven, ligesom et hold med tidsstraf/-­­bonus i videst mulig omfang selv skal forsøge at gøre
direkte konkurrerende hold opmærksom herpå. Det sker for at sikre størst mulig fairness under
løbet.

Diskvalifikation:
Diskvalifikation dømmes oftest ved overtrædelser af Placeringsreglen og Færdselsreglerne, men
kan også ske ved grove overtrædelser af andre regler eller ved bevidst snyd. Idømmes et hold
diskvalifikation kan de gennemfører resten af løbet uden for konkurrence, men skal uopfordret
oplyse, at de er diskvalificeret til alle andre hold de møder under resten af løbet.

Bortvisning:
Bortvisning dømmes ved særdeles grove overtrædelse af reglerne, i gentagelsestilfælde eller hvis
holdet ikke accepterer påbud fra dommere eller andre officials. Holdet skal øjeblikkeligt aflevere
deres numre og andet udstyr, der tilhører løbet og begive sig ad nærmeste vej til målområdet.
Overholdes dette ikke kan holdet idømmes yderligere straf af DARU`s Appeludvalg.

DARU registrere centralt straffe, som er givet pga. grovere overtrædelser. Hvis et hold eller
holddeltagere gentagende gange overtræder reglerne i flere løb, vil holdets fremtidige deltagelse i
løb under DARU blive vurderet. DARU kan på baggrund heraf tildele holdet eller deltagerne en straf,
såsom udelukkelse i fremtidige aktiviteter under DARU i en given periode.